ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી …

 

નોકરી માટેની વીવીધ ભરતીઓ…  ભારતીય  નેવી દ્વારા ભરતી…..

જગ્યા : ૨૫૦૦
પોસ્ટ: સેઈલર
લાયકાત : ૧૨ પાસ
પગાર ધોરણ : ૨૧૭૦૦ /- થી ૬૯૧૦૦ /-
ફોર્મ ભરવાના શરૂ: ૨૯-૦૩-૨૦૨૨
છેલ્લી તારીખ : ૦૫-૦૪-૨૦૨૨

ઓન લાઇન માહીતી અને ફોર્મ ભરવા માટે મહત્વની લીંક…

GETCO માં ઓફિસરની જગ્યા પર ભરતી જાહેર..

 

પોસ્ટ: એકાઉન્ટ ઓફિસર

પોસ્ટ ની સંખ્યા : ૫
પગાર: ૫૮૫૦૦   થી ૧૧૫૮૦૦ + DA, HRA, CLA, Medical, LTC etc. as per Company’s rules
અરજી પ્રકાર : ઓનલાઈન
છેલ્લી તારીખ: ૦૫-૦૪-૨૦૨૨

ઓન લાઇન માહીતી અને ફોર્મ ભરવા માટે મહત્વની લીંક…

GETCO Recruitment 2022 Notification PDF Download 

Apply Online from Here.

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી …

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી …
ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી …

જગ્યા : ૬૨૮૪
પોસ્ટ: વર્કર , હેલ્પર, નાના વર્કર
લાયકાત : ૧૦ અને ૧૨ પાસ
ફોર્મ ભરવાના શરૂ: ૧૫-૦૩-૨૦૨૨
છેલ્લી તારીખ : ૦૪-૦૪-૨૦૨૨

જીલ્લા વાઇજ ભરવાની જગ્યા

 • Ahmedabad :- 296 Vacancy
 • Ahmedabad (AMC) :- 354 Vacancy
 • Amreli :- 253 Vacancy
 • Anand :- 234 Vacancy
 • Aravalli :- 145 Vacancy
 • Banaskantha :- 577 Vacancy
 • Bharuch :- 250 Vacancy
 • Bhavnagar :- 438 Vacancy
 • Botad :- 84 Vacancy
 • Dahod :- 289 Vacancy
 • Dang :- 56 Vacancy
 • Devbhumi Dwarka :- 194 Vacancy
 • Gandhinagar :- 191 Vacancy
 • Gir Somnath :- 125 Vacancy
 • Junagadh :- 251 Vacancy
 • Junagadh (JMC) :- 49 Vacancy
 • Mahisagar :- 129 Vacancy
 • Navsari :- 185 Vacancy
 • Patan :- 288 Vacancy
 • Porbandar :- 90 Vacancy
 • Rajkot :- 318 Vacancy
 • Rajkot (RMC) :- 56 Vacancy
 • Sabarkantha :- 222 Vacancy
 • Surat (SMC) :- 177 Vacancy
 • Surat :- 214 Vacancy
 • Surendranagar :- 281 Vacancy
 • Vadodara :- 236 Vacancy
 • Valsad :- 304 Vacancy

ઓન લાઇન માહીતી અને ફોર્મ ભરવા માટે મહત્વની લીંક…

https://e-hrms.gujarat.gov.in/Advertisement/Index

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: